[Nabycie przez osobę zagraniczną udziałów lub akcji w spółce mającej koncesję na rozpowszechnianie programu] - Art. 40a. -... - Dz.U.2022.1722 t.j. - OpenLEX

Art. 40a. - [Nabycie przez osobę zagraniczną udziałów lub akcji w spółce mającej koncesję na rozpowszechnianie programu] - Radiofonia i telewizja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1722 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 sierpnia 2022 r.
Art.  40a.  [Nabycie przez osobę zagraniczną udziałów lub akcji w spółce mającej koncesję na rozpowszechnianie programu]
1. 
Nabycie lub objęcie udziałów albo akcji, bądź nabycie prawa z udziałów lub akcji przez osobę zagraniczną w spółce, która posiada koncesję na rozpowszechnianie programu, wymaga zezwolenia Przewodniczącego Krajowej Rady, do którego stosuje się odpowiednio przepisy art. 33 ust. 3, art. 35 ust. 2, art. 36 ust. 2 oraz art. 38.
2. 
Czynność, o której mowa w ust. 1, dokonaną przez podmiot, w stosunku do którego osoba zagraniczna jest podmiotem dominującym, w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, uważa się za czynność dokonaną przez podmiot dominujący.
3. 
Przewodniczący Krajowej Rady wydaje i cofa zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, na podstawie uchwały Krajowej Rady.
4. 
Czynności, o których mowa w ust. 1, dokonane bez zezwolenia są nieważne.
5. 
Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się do osób zagranicznych lub spółek zależnych, w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, do osób zagranicznych, których siedziby lub miejsce zamieszkania znajdują się w państwach będących członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego.