[Uznanie za nadawcę społecznego] - Art. 39b. - Radiofonia i telewizja. - Dz.U.2022.1722 t.j. - OpenLEX

Art. 39b. - [Uznanie za nadawcę społecznego] - Radiofonia i telewizja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1722 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 sierpnia 2022 r.
Art.  39b.  [Uznanie za nadawcę społecznego]
1. 
O uznanie za nadawcę społecznego może do Krajowej Rady wystąpić:
1)
stowarzyszenie w ramach realizacji celów statutowych;
2)
fundacja w ramach realizacji celów statutowych;
3)
kościelna lub wyznaniowa osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego o uregulowanej w ustawie sytuacji prawnej.
2. 
Nadawca społeczny jest zwolniony z opłat za udzielenie lub zmianę koncesji.
3. 
W przypadku naruszenia przez nadawcę społecznego wymogów określonych w art. 4 pkt 10, organ koncesyjny wydaje decyzję o uchyleniu decyzji o uznaniu za nadawcę społecznego, w której stwierdza obowiązek uiszczenia opłat, o których mowa w ust. 2, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia udzielenia lub zmiany koncesji.