[Wszczęcie z urzędu postępowania w sprawie zmiany koncesji] - Art. 38b. - Radiofonia i telewizja. - Dz.U.2022.1722 t.j. - OpenLEX

Art. 38b. - [Wszczęcie z urzędu postępowania w sprawie zmiany koncesji] - Radiofonia i telewizja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1722 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 sierpnia 2022 r.
Art.  38b.  [Wszczęcie z urzędu postępowania w sprawie zmiany koncesji]
1. 
Niezwłocznie po doręczeniu decyzji, o której mowa w art. 123 ust. 13 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne, Przewodniczący Krajowej Rady wszczyna z urzędu postępowanie w sprawie zmiany koncesji w zakresie określonym tą decyzją.
2. 
Zmiana koncesji, o której mowa w ust. 1, nie wymaga zgody strony.
3. 
W postępowaniu w sprawie zmiany koncesji, o którym mowa w ust. 1, przepisów art. 34 i art. 40 nie stosuje się.