[Przekazanie Krajowej Radzie informacji o państwach, w których możliwy jest odbiór programu] - Art. 37c. - Radiofonia i telewizja. - Dz.U.2022.1722 t.j. - OpenLEX

Art. 37c. - [Przekazanie Krajowej Radzie informacji o państwach, w których możliwy jest odbiór programu] - Radiofonia i telewizja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1722 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 sierpnia 2022 r.
Art.  37c.  [Przekazanie Krajowej Radzie informacji o państwach, w których możliwy jest odbiór programu]
1. 
Jeżeli program telewizyjny ma być rozpowszechniany lub rozprowadzany poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jego nadawca wraz z wnioskiem o udzielenie koncesji przekazuje Krajowej Radzie informację o państwach, w których możliwy jest odbiór programu.
2. 
Jeżeli nadawca uzyskał koncesję na program, o którym mowa w ust. 1, przekazuje Krajowej Radzie informację o państwach, w których możliwy jest odbiór programu, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia rozpowszechniania lub rozprowadzania programu w tych państwach.
3. 
Krajowa Rada może określić, w drodze rozporządzenia, sposób i formę przekazania informacji, o której mowa w ust. 1 i 2, mając na uwadze konieczność pozyskania pełnej informacji i nieobciążania dostawców nadmiernymi utrudnieniami i kosztami w związku z zapewnianiem informacji.