[Wybór ofert i udzielenie koncesji] - Art. 36c. - Radiofonia i telewizja. - Dz.U.2022.1722 t.j. - OpenLEX

Art. 36c. - [Wybór ofert i udzielenie koncesji] - Radiofonia i telewizja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1722 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 sierpnia 2022 r.
Art.  36c.  [Wybór ofert i udzielenie koncesji]
1. 
Przewodniczący Krajowej Rady dokonuje wyboru ofert w liczbie zgodnej z liczbą koncesji, o której mowa w art. 34 ust. 1a pkt 4, kierując się wysokością zadeklarowanych opłat za udzielenie koncesji.
2. 
W przypadku gdy kilku wnioskodawców zadeklarowało opłatę w takiej samej wysokości, wzywa się tych wnioskodawców do ponownego zadeklarowania wysokości opłaty i wybiera ofertę przedsiębiorcy, który zadeklarował wyższą opłatę.
3. 
Przewodniczący Krajowej Rady przekazuje wnioskodawcom, którzy złożyli oferty, pisemną informację o wyniku przetargu, niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu, oraz:
1)
zwraca wadium wnioskodawcom, których oferty nie zostały wybrane;
2)
zalicza wadium na poczet opłaty wnioskodawcom, których oferty zostały wybrane.
4. 
Udziela się koncesji wnioskodawcom, których oferty zostały wybrane.