[Ogłoszenie o przetargu; złożenie oferty] - Art. 36b. - Radiofonia i telewizja. - Dz.U.2022.1722 t.j. - OpenLEX

Art. 36b. - [Ogłoszenie o przetargu; złożenie oferty] - Radiofonia i telewizja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1722 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 sierpnia 2022 r.
Art.  36b.  [Ogłoszenie o przetargu; złożenie oferty]
1. 
Przewodniczący Krajowej Rady ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" o konieczności przeprowadzenia przetargu wśród wnioskodawców, o których mowa w art. 36a.
2. 
W ogłoszeniu określa się również:
1)
minimalną opłatę za udzielenie koncesji - nie niższą niż określona przepisami opłata przewidziana za udzielenie koncesji;
2)
miejsce i termin składania ofert;
3)
wysokość, formę i termin wniesienia wadium;
4)
termin rozstrzygnięcia przetargu.
3. 
Przetarg przeprowadza Przewodniczący Krajowej Rady.
4. 
Ofertę sporządzoną w języku polskim składa się w terminie, miejscu i formie określonych stosownie do ust. 1 i 2, w zapieczętowanych kopertach.
5. 
Oferta zawiera:
1)
oznaczenie wnioskodawcy, jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej;
2)
deklarowaną wysokość opłaty za udzielenie koncesji.
6. 
Oferty złożone nie podlegają wycofaniu.