[Sprawozdania z wykorzystania wpływów z opłat abonamentowych] - Art. 31c. - Radiofonia i telewizja. - Dz.U.2022.1722 t.j. - OpenLEX

Art. 31c. - [Sprawozdania z wykorzystania wpływów z opłat abonamentowych] - Radiofonia i telewizja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1722 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 sierpnia 2022 r.
Art.  31c.  [Sprawozdania z wykorzystania wpływów z opłat abonamentowych]

Jednostki publicznej radiofonii i telewizji przygotowują i udostępniają na swoich stronach internetowych, w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku, sprawozdania za poprzedni rok kalendarzowy z wykorzystania wpływów z opłat abonamentowych w rozumieniu ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, odsetek za zwłokę w ich uiszczaniu oraz kar za używanie niezarejestrowanych odbiorników na realizację misji publicznej, o której mowa w art. 21 ust. 1, ze wskazaniem środków przeznaczonych na wykonanie poszczególnych zadań wymienionych w art. 21 ust. 1a.