[Terenowe oddziały Telewizji Polskiej] - Art. 30. - Radiofonia i telewizja. - Dz.U.2022.1722 t.j. - OpenLEX

Art. 30. - [Terenowe oddziały Telewizji Polskiej] - Radiofonia i telewizja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1722 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 sierpnia 2022 r.
Art.  30.  [Terenowe oddziały Telewizji Polskiej]
1. 
Tworzenie i rozpowszechnianie regionalnych programów telewizji publicznej należy do terenowych oddziałów spółki, o której mowa w art. 26 ust. 2.
2. 
Statut spółki określa zakres działania i zadania terenowego oddziału spółki.
3. 
Terenowym oddziałem spółki kieruje dyrektor powoływany przez zarząd spółki za zgodą Rady Mediów Narodowych.
4. 
Organem opiniodawczo-doradczym dyrektora terenowego oddziału spółki jest rada programowa oddziału.
4a. 
Powołując rady programowe oddziałów emitujących programy w językach mniejszości narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym, dyrektorzy oddziałów uwzględnią kandydatów zgłaszanych przez organizacje społeczne mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.
5. 
Rada Mediów Narodowych, na wniosek zarządu spółki, po zasięgnięciu opinii dyrektorów terenowych oddziałów, określi minimalny udział audycji tworzonych przez terenowe oddziały spółki w poszczególnych programach ogólnokrajowych.
6. 
(uchylony).