Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.361 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2020 r. do: 29 lutego 2020 r.
Art.  22.  [Samodzielność działania nadawcy publicznego]
1.  Organy państwowe mogą podejmować decyzje w sprawach działalności jednostek publicznej radiofonii i telewizji tylko w przypadkach przewidzianych ustawami.
2.  Jednostki publicznej radiofonii i telewizji umożliwiają naczelnym organom państwowym bezpośrednią prezentację oraz wyjaśnianie polityki państwa.
3.  Krajowa Rada określa, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 2.