[Następstwa niezawarcia porozumienia w sprawie karty powinności] - Art. 21d. - Radiofonia i telewizja. - Dz.U.2022.1722 t.j. - OpenLEX

Art. 21d. - [Następstwa niezawarcia porozumienia w sprawie karty powinności] - Radiofonia i telewizja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1722 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 sierpnia 2022 r.
Art.  21d.  [Następstwa niezawarcia porozumienia w sprawie karty powinności]
1. 
W przypadku niezawarcia porozumienia w sprawie karty powinności obowiązywanie poprzedniej karty powinności przedłuża się do czasu zawarcia porozumienia.
2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, plan, o którym mowa w art. 21c ust. 1, nie może przewidywać przychodów pochodzących ze środków określonych w art. 31 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 w wysokości przekraczającej wysokość środków pochodzących z tych źródeł przewidzianych w planie na poprzedni rok kalendarzowy.