Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.361 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 maja 2019 r. do: 31 grudnia 2019 r.
Art.  11.  [Biuro Krajowej Rady]
1.  Krajowa Rada wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Krajowej Rady.
2.  Organizację i tryb działania Biura Krajowej Rady określa regulamin uchwalany przez Krajową Radę.
3.  Koszty działalności Krajowej Rady i Biura Krajowej Rady są pokrywane z budżetu państwa.
4.  Do pracowników Biura Krajowej Rady stosuje się przepisy o pracownikach urzędów państwowych.