Art. 70. - [Przedawnienie karalności] - Radcowie prawni.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1166 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 czerwca 2022 r. do: 13 marca 2024 r.
Art.  70.  [Przedawnienie karalności]
1. 
Nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego, jeżeli od czasu popełnienia przewinienia upłynęły trzy lata, a w przypadkach przewidzianych w art. 11 ust. 2 - rok.
2. 
W razie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, karalność przewinienia dyscyplinarnego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło pięć lat, a w przypadkach przewidzianych w art. 11 ust. 2 - trzy lata.
3. 
Jeżeli czyn zawiera znamiona przestępstwa, przedawnienie dyscyplinarne następuje dopiero z upływem okresu przedawnienia karalności przestępstwa.