Art. 60. - [Kompetencje Krajowej Rady Radców Prawnych] - Radcowie prawni.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1166 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 czerwca 2022 r. do: 13 marca 2024 r.
Art.  60.  [Kompetencje Krajowej Rady Radców Prawnych]

Do zakresu działania Krajowej Rady Radców Prawnych należy:

1)
reprezentowanie samorządu wobec sądów, organów państwowych i samorządowych, instytucji i organizacji;
2)
udzielanie opinii o projektach aktów prawnych oraz przedstawianie wniosków dotyczących unormowań prawnych;
3)
koordynowanie działalności okręgowych izb radców prawnych i sprawowanie nadzoru nad ich działalnością;
4)
uchwalanie budżetu Krajowej Rady Radców Prawnych i zatwierdzanie sprawozdań z jego wykonania oraz rozpatrywanie wniosków Wyższej Komisji Rewizyjnej;
5)
wybór Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, jeżeli jego mandat wygasł w okresie pomiędzy Krajowymi Zjazdami Radców Prawnych;
5a)
wybór przewodniczącego Krajowego Zespołu Wizytatorów, jego zastępcy i członków;
6)
rozpatrywanie odwołań od uchwał rad okręgowych izb radców prawnych;
7)
koordynowanie doskonalenia zawodowego radców prawnych;
8)
uchwalanie regulaminów:
a)
działalności samorządu i jego organów,
b)
zakresu, trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów,
c) 4
 odbywania aplikacji radcowskiej,
d)
prowadzenia list radców prawnych i aplikantów radcowskich,
e)
dotyczących zasad współdziałania radcy prawnego z prawnikiem zagranicznym reprezentującym klienta w postępowaniu, w którym zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagane jest, aby strona była reprezentowana przez adwokata lub radcę prawnego,
f)
dotyczących szczegółowych zasad wykonywania zawodu radcy prawnego,
g)
dotyczących zasad wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, i dokumentowania udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej,
h)
dotyczących dopełnienia obowiązku zawodowego radców prawnych w zakresie doskonalenia zawodowego i uprawnień organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku przez radców prawnych;
8a)
uchylanie sprzecznych z prawem uchwał zgromadzenia okręgowej izby radców prawnych;
8b)
(utracił moc);
9)
tworzenie okręgowych izb radców prawnych, określanie ich liczby oraz terytorialnego zasięgu;
9a)
określanie zasad działania zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i zastępców rzeczników dyscyplinarnych oraz trybu i sposobu ich wyboru;
9b)
określanie wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego;
10)
ustalanie zasad gospodarki finansowej samorządu;
11)
określanie wysokości składki członkowskiej i zasad jej podziału oraz wysokości opłat związanych z decyzją w sprawie wpisu na listę radców prawnych i aplikantów radcowskich oraz opłat manipulacyjnych;
11a)
uchwalanie zasad zwalniania aplikantów od ponoszenia w całości lub w części opłaty rocznej, a także odraczania jej płatności lub rozkładania jej na raty;
12)
wykonywanie zadań określonych w ustawie o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej;
13)
współdziałanie z Ministrem Sprawiedliwości w zakresie określonym w ustawie.
4 Utraciła moc z dniem 31 grudnia 2006 r. w zakresie, w jakim pozbawiła samorząd radcowski wpływu na ustalanie zasad składania egzaminu radcowskiego, odpowiedniego do sprawowanej pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu radcy prawnego na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 listopada 2006 r., sygn. akt K 30/06 (Dz.U.2006.206.1522).