Art. 57. - [Kompetencje Krajowego Zjazdu Radców Prawnych] - Radcowie prawni.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1166 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 czerwca 2022 r. do: 13 marca 2024 r.
Art.  57.  [Kompetencje Krajowego Zjazdu Radców Prawnych]

Do Krajowego Zjazdu Radców Prawnych należy:

1)
wybór prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych;
2)
wybór Krajowej Rady Radców Prawnych, Wyższej Komisji Rewizyjnej, Wyższego Sądu Dyscyplinarnego oraz Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego;
3)
uchwalanie wytycznych działania samorządu i jego organów;
4)
określanie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także zasad podejmowania uchwał przez organy samorządu;
5)
(uchylony);
6)
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Krajowej Rady Radców Prawnych, Wyższej Komisji Rewizyjnej, Wyższego Sądu Dyscyplinarnego i Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego;
7)
uchwalanie zasad etyki radców prawnych;
8)
ustalanie podstawowych zasad gospodarki finansowej samorządu.