Art. 47. - [Przesyłanie odpisów uchwał Ministrowi Sprawiedliwości; wniosek o uchylenie uchwały] - Radcowie prawni.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1166 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 czerwca 2022 r. do: 13 marca 2024 r.
Art.  47.  [Przesyłanie odpisów uchwał Ministrowi Sprawiedliwości; wniosek o uchylenie uchwały]
1. 
Organy samorządu przesyłają Ministrowi Sprawiedliwości odpis każdej uchwały w terminie 21 dni od daty jej podjęcia.
2. 
Minister Sprawiedliwości zwraca się do Sądu Najwyższego o uchylenie sprzecznych z prawem uchwał organów samorządu w terminie 3 miesięcy od dnia ich doręczenia. Jeżeli zaskarżona uchwała rażąco narusza prawo, termin ten wynosi 6 miesięcy. Sąd utrzymuje zaskarżoną uchwałę w mocy bądź uchyla ją i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania właściwemu organowi samorządu, ustalając wytyczne co do sposobu jej załatwienia. Skargę spóźnioną Sąd Najwyższy pozostawia bez rozpoznania.