Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.75 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 stycznia 2020 r. do: 31 grudnia 2020 r.
Art.  43.  [Kadencja organów samorządu]
1.  Kadencja organów samorządu trwa cztery lata, jednakże organy są obowiązane działać do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych organów.
2.  Członkowie organów mogą być odwołani przez organ, który ich wybrał.
3.  Tej samej funkcji w organach samorządu nie można sprawować dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje; nie dotyczy to sprawowania funkcji członka Wyższego Sądu Dyscyplinarnego lub okręgowego sądu dyscyplinarnego, Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i rzecznika dyscyplinarnego.