Art. 41. - [Zadania samorządu] - Radcowie prawni.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1166 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 czerwca 2022 r. do: 13 marca 2024 r.
Art.  41.  [Zadania samorządu]

Do zadań samorządu należy w szczególności:

1)
udział w zapewnianiu warunków do wykonywania ustawowych zadań radców prawnych;
2)
reprezentowanie radców prawnych i aplikantów radcowskich oraz ochrona ich interesów zawodowych;
3)
współdziałanie w kształtowaniu i stosowaniu prawa;
4)
przygotowywanie aplikantów radcowskich do należytego wykonywania zawodu radcy prawnego oraz doskonalenie zawodowe radców prawnych;
5)
nadzór nad należytym wykonywaniem zawodu przez radców prawnych i aplikantów radcowskich;
5a)
współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego w zapewnianiu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945);
6)
prowadzenie badań w zakresie funkcjonowania pomocy prawnej.