Art. 30. - [Odmowa skreślenia z listy radców prawnych w czasie postępowania dyscyplinarnego] - Radcowie prawni.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1166 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 czerwca 2022 r. do: 13 marca 2024 r.
Art.  30.  [Odmowa skreślenia z listy radców prawnych w czasie postępowania dyscyplinarnego]
1. 
W przypadku gdy przeciwko radcy prawnemu toczy się postępowanie dyscyplinarne, do czasu zakończenia takiego postępowania można odmówić skreślenia z listy radców prawnych pomimo wniosku radcy prawnego, o którym mowa w art. 29 pkt 1.
2. 
(uchylony).