Art. 16. - [Ocena pracy zawodowej radcy prawnego] - Radcowie prawni.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1166 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 czerwca 2022 r.
Art.  16.  [Ocena pracy zawodowej radcy prawnego]
1. 
Oceny pracy zawodowej radcy prawnego dokonuje kierownik jednostki organizacyjnej, po zasięgnięciu opinii radcy prawnego wskazanego przez radę okręgowej izby radców prawnych.
2. 
(uchylony).