Art. 13. - [Niezależność radcy prawnego] - Radcowie prawni.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1166 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 czerwca 2022 r. do: 13 marca 2024 r.
Art.  13.  [Niezależność radcy prawnego]
1. 
Radca prawny nie jest związany poleceniem co do treści opinii prawnej.
2. 
(uchylony).