Rada Zatrudnienia Socjalnego. - Dz.U.2019.337 t.j. - OpenLEX

Rada Zatrudnienia Socjalnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.337 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 lutego 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 18 maja 2016 r.
w sprawie Rady Zatrudnienia Socjalnego

Na podstawie art. 18e ust. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 217) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
tryb zgłaszania kandydatów na członków Rady Zatrudnienia Socjalnego, zwanej dalej "Radą";
2)
organizację i tryb działania Rady.
1. 
Zgłaszanie kandydatów na członków Rady następuje po ukazaniu się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego ogłoszenia o wszczęciu procedury wyboru członków Rady.
2. 
Ogłoszenie o wszczęciu procedury wyboru członków Rady na kolejną kadencję ukazuje się 3 miesiące przed upływem kadencji Rady.
1. 
Kandydaci na członków Rady są zgłaszani przez:
1)
podmioty zatrudnienia socjalnego;
2)
wojewodów;
3)
organizacje społeczne i zawodowe.
2. 
Zgłoszenia dokonuje się do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w formie pisemnej.
3. 
Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2, obejmuje dane kandydata, opis realizowanych zadań w zakresie zatrudnienia socjalnego, opinię osoby kierującej instytucją zgłaszającej na członka Rady Zatrudnienia Socjalnego.
3a. 
W przypadku gdy kandydatem na członka Rady zgłoszonym przez podmiot zatrudnienia socjalnego jest osoba kierująca tym podmiotem, opinię sporządza instytucja tworząca podmiot zatrudnienia socjalnego.
4. 
Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2, należy składać na adres urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego z dopiskiem na kopercie: "Kandydatura do Rady Zatrudnienia Socjalnego", w terminie podanym w ogłoszeniu.
W przypadku konieczności uzupełnienia składu Rady w trakcie trwania kadencji, do trybu zgłaszania kandydatów stosuje się odpowiednio § 2 ust. 1 i § 3.
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego wybiera przewodniczącego Rady spośród członków Rady.
1. 
Pierwsze posiedzenie Rady odbywa się w terminie wskazanym przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.
2. 
W trakcie pierwszego posiedzenia:
1)
minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego lub jego upoważniony przedstawiciel wręcza akty powołania do Rady oraz akt wyboru przewodniczącego Rady;
2)
Rada wybiera spośród swoich członków wiceprzewodniczącego Rady i sekretarza Rady w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
3. 
W trakcie trwania kadencji Rady:
1)
zmiany przewodniczącego Rady dokonuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego;
2)
zmiany wiceprzewodniczącego Rady lub sekretarza Rady, na wniosek członka Rady złożony wraz z uzasadnieniem, dokonują członkowie Rady w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
4. 
O zmianie, o której mowa w ust. 3 pkt 2, informuje się ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.
1. 
Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. 
Do zadań Przewodniczącego Rady należy:
1)
inicjowanie prac Rady, w tym:
a)
określanie zagadnień merytorycznych stanowiących tematykę posiedzeń Rady, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego,
b)
formułowanie stanowisk i opinii w zakresie, o którym mowa w lit. a;
2)
opracowywanie harmonogramu posiedzeń Rady na dany rok kalendarzowy, zwoływanie posiedzeń, ustalanie porządku obrad oraz ich prowadzenie;
3)
koordynowanie prac członków Rady związanych z opracowywaniem rocznych informacji dla ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, a także końcowego sprawozdania z kadencji Rady;
4)
współpraca z członkami innych organów opiniodawczo-doradczych ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, w tym między innymi Rady Rynku Pracy, Rady Pomocy Społecznej oraz Rady Działalności Pożytku Publicznego;
5)
współpraca z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych;
6)
współpraca ze środowiskiem podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz jego formalnymi i nieformalnymi ogólnokrajowymi i regionalnymi reprezentacjami.
1. 
Rada formułuje stanowiska i opinie, podejmując uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady.
2. 
Rada wyraża stanowiska i opinie, które mają istotne znaczenie dla rozwoju usług reintegracji społecznej i zawodowej, z uwzględnieniem stanowiska środowisk podmiotów zatrudnienia socjalnego.
1. 
Posiedzenia Rady są zwoływane przez przewodniczącego Rady lub przez wiceprzewodniczącego Rady nie rzadziej niż raz na pół roku.
2. 
Przewodniczący Rady za pośrednictwem sekretarza Rady informuje członków Rady o terminie i miejscu posiedzenia nie później niż na 14 dni przed posiedzeniem Rady.
3. 
Dodatkowe posiedzenia Rady mogą być zwoływane na wniosek przewodniczącego Rady, wiceprzewodniczącego lub co najmniej jednej trzeciej liczby członków Rady, po przedstawieniu w formie pisemnej uzasadnienia takiej potrzeby.
4. 
W uzasadnionych przypadkach możliwe jest uzyskanie opinii członków Rady w trybie obiegowym.
1. 
Posiedzenia Rady są protokołowane.
2. 
Protokół posiedzenia Rady zawiera między innymi: datę posiedzenia, porządek obrad, imiona i nazwiska uczestników posiedzenia, informację na temat przebiegu obrad, wnioski z posiedzenia Rady, przewidywany termin kolejnego posiedzenia.
3. 
Protokół podpisuje przewodniczący Rady i przekazuje go sekretarzowi Rady wraz z podjętymi uchwałami.
1. 
Rada może powoływać grupy robocze do realizacji poszczególnych zadań należących do zakresu działania Rady.
2. 
Członkami grup roboczych są osoby wchodzące w skład Rady.
3. 
Rada może powierzać poszczególnym członkom grup roboczych wykonanie określonych prac niezbędnych do realizacji zadań Rady.
Wiceprzewodniczący Rady wykonuje obowiązki przewodniczącego w przypadku jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków.
Do zadań sekretarza Rady należy w szczególności:
1)
współdziałanie z przewodniczącym i wiceprzewodniczącym w realizacji zadań Rady;
2)
organizacja posiedzeń Rady;
3)
protokołowanie posiedzeń Rady;
4)
opracowywanie dokumentów z posiedzeń Rady;
5)
przygotowywanie projektów uchwał Rady;
6)
przekazywanie do urzędu obsługującego ministra do spraw zabezpieczenia społecznego dokumentów z posiedzeń Rady.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U.2015.1905).