Posiedzenia Rady Ministrów - Rozdział 4 - Rada Ministrów. - Dz.U.2022.1188 t.j. - OpenLEX

Rozdział 4 - Posiedzenia Rady Ministrów - Rada Ministrów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1188 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 czerwca 2022 r.

Rozdział  4

Posiedzenia Rady Ministrów

1. 
Prezes Rady Ministrów zwołuje posiedzenia Rady Ministrów, ustala ich porządek i im przewodniczy.
2. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezes Rady Ministrów może zdecydować o odbyciu posiedzenia Rady Ministrów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:
1)
transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym pomiędzy uczestnikami posiedzenia Rady Ministrów,
2)
wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia Rady Ministrów mogą wypowiadać się w toku posiedzenia

- z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

1. 
Posiedzenie Rady Ministrów przygotowuje i obsługuje sekretarz Rady Ministrów, do którego należą również sprawy związane z:
1)
przyjmowaniem od wnioskodawców oraz przekazywaniem członkom Rady Ministrów projektów dokumentów rządowych;
2)
opracowywaniem protokołu ustaleń przyjętych przez Radę Ministrów;
3)
przygotowywaniem dokumentów rozpatrywanych przez Radę Ministrów oraz przedkładanych do podpisu Prezesowi Rady Ministrów;
4)
koordynowaniem działalności legislacyjnej Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów.
2. 
Sekretarz Rady Ministrów uczestniczy w rozpatrywaniu spraw przez Radę Ministrów.

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

1. 
Posiedzenia Rady Ministrów są niejawne.
1a. 
Prezes Rady Ministrów, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady Ministrów, może zezwolić zaproszonym osobom na przysłuchiwanie się posiedzeniu Rady Ministrów w całości lub w części oraz na udzielanie wyjaśnień.
1b. 
W posiedzeniu Rady Ministrów, na którym rozpatrywane są sprawy dotyczące bezpieczeństwa i obronności państwa, bierze udział przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2. 
Rada Ministrów jest obowiązana informować opinię publiczną o przedmiocie posiedzenia oraz o podjętych rozstrzygnięciach. Nie dotyczy to spraw, w stosunku do których Prezes Rady Ministrów zarządził tajność obrad.

(uchylony).

1. 
Rada Ministrów może powierzyć Prezesowi Rady Ministrów ostateczną redakcję tekstów przyjętych rozstrzygnięć.
2. 
Rozstrzygnięcia Rady Ministrów podpisuje Prezes Rady Ministrów po ich przedstawieniu i podpisaniu przez sekretarza Rady Ministrów.

(uchylony).