Organy wewnętrzne Rady Ministrów - Rozdział 3 - Rada Ministrów. - Dz.U.2022.1188 t.j. - OpenLEX

Rozdział 3 - Organy wewnętrzne Rady Ministrów - Rada Ministrów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1188 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 czerwca 2022 r.

Rozdział  3

Organy wewnętrzne Rady Ministrów

(uchylony).

1. 
Prezes Rady Ministrów, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady Ministrów, może, w drodze zarządzenia, tworzyć organy pomocnicze Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów, a w szczególności:
1)
stały komitet lub komitety Rady Ministrów w celu inicjowania, przygotowania i uzgadniania rozstrzygnięć albo stanowisk Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów w sprawach należących do zadań i kompetencji tych organów;
2)
komitety do rozpatrywania określonych kategorii spraw lub określonej sprawy;
3)
rady i zespoły opiniodawcze lub doradcze w sprawach należących do zadań i kompetencji Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów.
2. 
Prezes Rady Ministrów, tworząc organy pomocnicze, o których mowa w ust. 1, określi ich nazwę, skład, zakres działania oraz tryb postępowania.
3. 
W posiedzeniu stałego komitetu lub komitetu Rady Ministrów, na którym rozpatrywane są sprawy dotyczące bezpieczeństwa i obronności państwa, bierze udział przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, tworzyć komisje do opracowania projektów kodyfikacji określonych dziedzin prawa, uwzględniając dorobek nauki i doświadczenia praktyki. Rada Ministrów wydając rozporządzenie, określi nazwę i przedmiot działania komisji oraz jej skład i tryb postępowania.

1. 
Rada Ministrów w uzgodnieniu z zainteresowaną instytucją lub środowiskiem społecznym może powoływać, w drodze rozporządzenia, komisje wspólne, składające się z przedstawicieli Rządu oraz tej instytucji lub środowiska. Rada Ministrów wydając rozporządzenie, określi nazwę i przedmiot działania komisji wspólnej oraz jej skład i tryb postępowania.
2. 
Celem komisji, o których mowa w ust. 1, jest wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawach ważnych dla polityki Rządu oraz interesów reprezentowanej w komisji instytucji lub środowiska.
1. 
Przy Prezesie Rady Ministrów działa Rada Legislacyjna.
1a. 
Rada Legislacyjna jest organem opiniodawczo-doradczym Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów w sprawach dotyczących systemu prawa.
1b. 
Do zadań Rady Legislacyjnej należy:
1)
opiniowanie dokumentów rządowych, w szczególności projektów ustaw oraz projektów innych aktów normatywnych z punktu widzenia ich zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, prawem Unii Europejskiej oraz spójności z obowiązującym systemem prawa;
2)
opiniowanie projektów ustaw o szczególnej doniosłości przygotowanych z inicjatywy posłów, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej lub grupy obywateli, skierowanych do Rady Ministrów w celu zajęcia stanowiska lub opiniowanie projektu stanowiska Rady Ministrów do tych projektów;
3)
formułowanie wniosków lub opinii dotyczących metod i sposobów rozwiązywania problemów związanych ze stosowaniem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz metod i sposobów wdrażania prawa Unii Europejskiej;
4)
formułowanie wniosków lub opinii w sprawach związanych z procesem stanowienia prawa, w tym co do zasad techniki prawodawczej;
5)
dokonywanie ocen stosowania obowiązującego prawa pod względem jego spójności, skuteczności i właściwego regulowania zjawisk społecznych;
6)
analizowanie potrzeby dokonania zmian prawa;
7)
organizowanie konferencji naukowych w sprawach należących do zadań Rady Legislacyjnej;
8)
opracowywanie materiałów, opinii i analiz, a także recenzowanie opracowań, zamieszczanych w czasopiśmie z zakresu legislacji wydawanym przez Rządowe Centrum Legislacji;
9)
realizowanie innych zadań w zakresie, o którym mowa w ust. 1a, zleconych przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów.
2. 
Prezes Rady Ministrów powołuje członków Rady Legislacyjnej.
2a. 
W skład Rady Legislacyjnej powołuje się osoby wyróżniające się wiedzą prawniczą i dorobkiem praktyki prawniczej.
2b. 
Kadencja Rady Legislacyjnej trwa cztery lata.
2c. 
Członek Rady Legislacyjnej może być odwołany przed upływem kadencji przez Prezesa Rady Ministrów z powodu:
1)
złożenia rezygnacji;
2)
nieuczestniczenia w pracach Rady Legislacyjnej przez co najmniej dwa kolejne miesiące kalendarzowe;
3)
powołania na kierownicze stanowisko państwowe określone przepisami o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe;
4)
wykonywania czynności lub zajęć pozostających w kolizji z obowiązkami członka Rady Legislacyjnej lub podważających zaufanie do jego niezależności lub bezstronności.
2d. 
Osoba powołana w skład Rady Legislacyjnej w trakcie kadencji pełni swoje obowiązki do czasu zakończenia kadencji Rady Legislacyjnej.
2e. 
Członkom Rady Legislacyjnej przysługują miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe za udział w posiedzeniach Rady Legislacyjnej oraz wynagrodzenie za sporządzanie opinii, ekspertyz oraz innych opracowań, stanowiących przedmiot prawa autorskiego i objętych jego ochroną na podstawie odrębnych przepisów.
2f. 
Członkom Rady Legislacyjnej, mającym inne miejsce zamieszkania niż miejsce posiedzeń Rady, przysługują diety, zwrot kosztów przejazdów i noclegów związanych z uczestnictwem w tych posiedzeniach, na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z 2021 r. poz. 1162 oraz z 2022 r. poz. 655).
2g. 
W posiedzeniach Rady Legislacyjnej bierze udział, bez prawa głosowania, Prezes Rządowego Centrum Legislacji lub jego zastępca.
2h. 
W posiedzeniach Rady Legislacyjnej biorą także udział, bez prawa głosowania, właściwi ze względu na przedmiot rozpatrywanej sprawy ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, lub upoważnieni przez nich przedstawiciele - w przypadku ich zaproszenia do udziału w posiedzeniach Rady Legislacyjnej.
2i. 
Do udziału w posiedzeniach Rady Legislacyjnej mogą być zaproszeni, bez prawa głosowania, przedstawiciele organów państwa, w szczególności: Prezes Trybunału Konstytucyjnego, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Prezes Narodowego Banku Polskiego, lub ich zastępcy albo upoważnieni przez nich przedstawiciele, a także przedstawiciele innych instytucji państwowych.
2j. 
Do udziału w pracach Rady Legislacyjnej mogą być zaproszeni przedstawiciele organizacji społecznych, zawodowych i samorządowych.
2k. 
Osobom zaproszonym do udziału w pracach Rady Legislacyjnej przysługują wynagrodzenie ryczałtowe za udział w posiedzeniu Rady Legislacyjnej oraz wynagrodzenie za sporządzanie opinii i ekspertyz, a także diety, zwrot kosztów przejazdów i noclegów związanych z uczestnictwem w tych posiedzeniach, na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
2l. 
Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 2e i 2k, nie może być wyższa niż sześciokrotność kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej, której wysokość określa ustawa budżetowa.
2m. 
Wysokość wynagrodzenia za sporządzanie opinii, ekspertyz oraz innych opracowań, o którym mowa w ust. 2e i 2k, nie może być wyższa niż dwukrotność kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej, której wysokość określa ustawa budżetowa.
3. 
Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, organizację i tryb działania Rady Legislacyjnej, wysokość wynagrodzenia członków Rady Legislacyjnej oraz osób zaproszonych do udziału w pracach Rady Legislacyjnej, a także szczegółowe warunki przyznawania i wypłaty wynagrodzenia, mając na względzie zapewnienie sprawnego funkcjonowania Rady Legislacyjnej i wypełniania przez nią obowiązków wynikających z ustawy, a także zakres obowiązków członków Rady Legislacyjnej oraz uczestnictwo w posiedzeniach Rady Legislacyjnej jej członków i osób zaproszonych do udziału w jej pracach.
4. 
Prezes Rady Ministrów po zasięgnięciu opinii Rady Legislacyjnej ustala, w drodze rozporządzenia:
1)
zasady techniki prawodawczej;
2)
(uchylony).
5. 
Prezes Rady Ministrów wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, określi w szczególności elementy metodyki przygotowania i sposób redagowania projektów ustaw i rozporządzeń oraz innych normatywnych aktów prawnych, a także warunki, jakim powinny odpowiadać uzasadnienia projektów normatywnych aktów prawnych, jak również reguły przeprowadzania zmian w systemie prawa. Stosowanie zasad techniki prawodawczej powinno zapewnić w szczególności spójność i kompletność systemu prawa oraz przejrzystość tekstów normatywnych aktów prawnych, z uwzględnieniem dorobku nauki i doświadczeń praktyki.
6. 
(uchylony).

Przy Prezesie Rady Ministrów działa Rządowe Centrum Legislacji jako państwowa jednostka organizacyjna podległa Prezesowi Rady Ministrów.

 Rządowe Centrum Legislacji, zwane dalej "Centrum":

1)
zapewnia koordynację działalności legislacyjnej Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i innych organów administracji rządowej;
2)
zapewnia obsługę Rady Legislacyjnej;
3)
prowadzi aplikację legislacyjną oraz działalność edukacyjną i szkoleniową polegającą na upowszechnianiu i popularyzowaniu wiedzy o legislacji, a także ujednolicaniu praktyki legislacyjnej.

Centrum zapewnia obsługę prawną Rady Ministrów poprzez:

1)
opracowywanie rządowych projektów ustaw na zasadach i w trybie określonych w regulaminie pracy Rady Ministrów, chyba że na podstawie odrębnych przepisów opracowywanie określonych rodzajów projektów ustaw należy do właściwości innych podmiotów;
2)
opracowywanie stanowisk prawno-legislacyjnych do rządowych projektów aktów prawnych innych niż określone w pkt 1 oraz do projektów założeń projektów ustaw;
3)
opracowywanie pod względem legislacyjnym rządowych projektów aktów prawnych innych niż określone w pkt 1, skierowanych do rozpatrzenia przez Radę Ministrów, w tym poprzez ich ocenę pod względem prawnym i redakcyjnym przez Komisję Prawniczą prowadzoną przez Centrum;
3a)
zapewnienie udziału Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym;
4)
analizowanie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w szczególności w zakresie wpływu na polski system prawa;
5)
koordynowanie pod względem prawnym i formalnym przebiegu uzgodnień rządowych projektów aktów prawnych;
6)
wydawanie, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, na zasadach i w trybie określonych w odrębnych przepisach Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski";
7)
współdziałanie z ministrem właściwym do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej w sprawie dostosowania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej i jego wykonywania;
8)
współdziałanie z Radą Legislacyjną w zakresie opiniowania rządowych projektów aktów normatywnych pod względem ich zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz spójności z polskim systemem prawa;
9)
monitorowanie wydawania przez organy administracji rządowej przepisów wykonawczych do ustaw;
10)
wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach lub wskazanych przez Prezesa Rady Ministrów.

Centrum współdziała z podmiotami, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, 583, 655, 682 i 807), oraz innymi jednostkami organizacyjnymi prowadzącymi działalność związaną z zadaniami Centrum.

1. 
Centrum kieruje Prezes Centrum przy pomocy wiceprezesów Centrum oraz dyrektorów komórek organizacyjnych Centrum.
2. 
Prezesa Centrum powołuje Prezes Rady Ministrów, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Centrum.
2a. 
Stanowisko Prezesa Centrum może zajmować osoba, która:
1)
ukończyła wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała tytuł magistra;
2)
jest obywatelem polskim;
3)
korzysta z pełni praw publicznych;
4)
nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5)
posiada kompetencje kierownicze;
6)
posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
7)
posiada wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Centrum.
2b. 
Informację o naborze na stanowisko Prezesa Centrum ogłasza się przez umieszczenie ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ogłoszenie powinno zawierać:
1)
nazwę i adres Centrum;
2)
określenie stanowiska;
3)
wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa;
4)
zakres zadań wykonywanych na stanowisku;
5)
wskazanie wymaganych dokumentów;
6)
termin i miejsce składania dokumentów;
7)
informację o sposobach oceny kandydatów.
2c. 
Termin, o którym mowa w ust. 2b pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
2d. 
Nabór na stanowisko Prezesa Centrum przeprowadza zespół, powołany przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, liczący co najmniej 3 osoby, których wiedza i doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów. W toku naboru ocenia się doświadczenie zawodowe kandydata, wiedzę niezbędną do wykonywania zadań na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze.
2e. 
Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 2d, może być dokonana na zlecenie zespołu przez osobę niebędącą członkiem zespołu, która posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny.
2f. 
Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 2e, mają obowiązek zachowania w tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru.
2g. 
W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których przedstawia Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
2h. 
Z przeprowadzonego naboru zespół sporządza protokół zawierający:
1)
nazwę i adres Centrum;
2)
określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, oraz liczbę kandydatów;
3)
imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze;
4)
informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;
5)
uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandydata;
6)
skład zespołu.
2i. 
Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Informacja o wyniku naboru zawiera:
1)
nazwę i adres Centrum;
2)
określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór;
3)
imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo informację o niewyłonieniu kandydata.
2j. 
Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne.
3. 
Prezes Centrum wykonuje czynności ze stosunku pracy wobec osób zatrudnionych w Centrum oraz inne czynności przewidziane w obowiązujących ustawach dla kierownika urzędu.
4. 
Wiceprezesów Centrum powołuje Prezes Rady Ministrów, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek Prezesa Centrum. Prezes Rady Ministrów odwołuje wiceprezesów Centrum.
5. 
Zespół przeprowadzający nabór na stanowiska, o których mowa w ust. 4, powołuje Prezes Centrum.
6. 
Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska, o których mowa w ust. 4, stosuje się odpowiednio ust. 2a-2j
1. 
(uchylony).
2. 
(uchylony).
1. 
Wymagania kwalifikacyjne dotyczące legislatorów określają odrębne przepisy.
2. 
Prezes Rady Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, zasady wynagradzania oraz wymagania kwalifikacyjne pracowników Centrum, z uwzględnieniem ust. 1.
1. 
Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych dla jednostek budżetowych.
2. 
Prezes Centrum dysponuje środkami budżetu państwa przeznaczonymi na finansowanie Centrum.
1. 
Prezes Rady Ministrów, w drodze zarządzenia, nadaje Centrum statut, w którym określa jego organizację wewnętrzną.
2. 
Prezes Centrum nadaje Centrum regulamin organizacyjny, który określa zakres zadań i tryb pracy jego komórek organizacyjnych.
3. 
Prezes Centrum może tworzyć i znosić stałe lub doraźne komisje oraz rady i zespoły opiniodawcze lub doradcze w sprawach należących do zakresu działania Centrum, określając ich nazwę, cel utworzenia, zakres zadań, skład i tryb pracy.

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

1. 
W celu sfinansowania działalności organów pomocniczych, komisji i komisji wspólnych, o których mowa w art. 12, 12a i 13, Prezes Rady Ministrów może, w drodze rozporządzenia, dokonywać przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych między częściami budżetu państwa, z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych, wynikającego z ustawy budżetowej.
2. 
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób finansowania i obsługi organów pomocniczych, komisji i komisji wspólnych, o których mowa w art. 12, 12a i 13.

Przy Prezesie Rady Ministrów działa Rządowe Centrum Analiz, zwane dalej "Centrum Analiz", które tworzą komórki organizacyjne wyodrębnione w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Centrum Analiz kieruje Szef Rządowego Centrum Analiz, zwany dalej "Szefem Centrum Analiz", będący sekretarzem stanu lub podsekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

1. 
Centrum Analiz zapewnia koordynację działalności Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz innych organów administracji rządowej w zakresie opracowywania analiz dotyczących kluczowych polityk publicznych.
2. 
Centrum Analiz realizuje zadanie, o którym mowa w ust. 1, przez:
1)
analizowanie wybranych obszarów społeczno-gospodarczych, w ujęciu horyzontalnym lub strategicznym, w celu identyfikacji problemów oraz określenia propozycji ich rozwiązania;
2)
realizowanie zadań w zakresie badań i studiów strategicznych w sprawach wewnętrznych oraz międzynarodowych;
3)
opiniowanie projektów dokumentów rządowych pod względem ich zgodności z celami polityki Rządu oraz prognozowanymi skutkami społecznymi, gospodarczymi i prawnymi;
4)
zapewnienie wsparcia analitycznego członkom Rady Ministrów w projektowaniu działań Rządu;
5)
analizowanie procesów decyzyjnych Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów oraz innych organów administracji rządowej w zakresie spójności strategicznej i programowej Rządu;
6)
monitorowanie i ocenę skutków przyjętych strategii programowych kluczowych polityk publicznych;
7)
analizowanie debaty publicznej w celu identyfikacji bieżących procesów społecznych i gospodarczych oraz dokonywanie oceny potrzeb i oczekiwań społecznych i wpływu podejmowanych interwencji publicznych na ich zmianę;
8)
wykonywanie innych zadań wskazanych przez Prezesa Rady Ministrów.
1. 
Centrum Analiz opracowuje analizy z własnej inicjatywy lub na uzgodniony z Szefem Centrum Analiz wniosek członka Rady Ministrów lub innego organu administracji rządowej albo jeżeli obowiązek opracowania takiej analizy wynika z przepisów odrębnych.
2. 
W celu i w zakresie niezbędnym do wykonania zadania, o którym mowa w ust. 1, członkowie Rady Ministrów lub inne organy administracji rządowej udzielają pomocy Centrum Analiz.
3. 
Szef Centrum Analiz może tworzyć zespoły analityczne składające się z przedstawicieli organów administracji rządowej, współpracujących z Centrum Analiz przy wykonywaniu zadania, o którym mowa w ust. 1.

Centrum Analiz współdziała z podmiotami, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz z innymi jednostkami organizacyjnymi.

Centrum Analiz informuje Prezesa Rady Ministrów o zagrożeniach w realizacji zadań powierzonych Centrum Analiz.

(uchylony).

2 Art. 14b zmieniony przez art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. (Dz.U.2021.1535) zmieniającej nin. ustawę z dniem 21 sierpnia 2021 r., z tym że w zakresie art. 14b pkt 2 wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.