Członkowie Rady Ministrów - Rozdział 2 - Rada Ministrów. - Dz.U.2022.1188 t.j. - OpenLEX

Rozdział 2 - Członkowie Rady Ministrów - Rada Ministrów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1188 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 czerwca 2022 r.

Rozdział  2

Członkowie Rady Ministrów

(uchylony).

W celu wykonania zadań i kompetencji określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawach, Prezes Rady Ministrów może w szczególności:

1)
wyznaczyć ministrowi zakres spraw, w których minister ten działa z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów;
2)
żądać informacji, dokumentów i sprawozdań okresowych lub dotyczących poszczególnej sprawy albo rodzaju spraw od ministra, kierownika urzędu centralnego lub wojewody oraz od pracowników urzędów organów administracji rządowej po zawiadomieniu właściwego ministra, kierownika urzędu centralnego lub wojewody;
3)
zarządzić przeprowadzenie korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk członków Rady Ministrów;
4)
zwoływać, brać udział i przewodniczyć posiedzeniom organów pomocniczych Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów, bez względu na ich skład i zakres działania;
5)
zwoływać posiedzenia, z udziałem właściwych ministrów, kierowników urzędów centralnych lub wojewodów i im przewodniczyć;
6)
przekazać, z urzędu lub na wniosek właściwego organu albo na wniosek strony, sprawę należącą do właściwości więcej niż jednego ministra lub kierownika centralnego urzędu do załatwienia wskazanemu przez siebie ministrowi, zawiadamiając o tym wszystkie inne właściwe organy oraz strony;
7)
rozstrzygać o zakresie działania ministrów w razie sporu kompetencyjnego między ministrami.
1. 
W razie nieobecności Prezesa Rady Ministrów lub w innym wypadku czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Ministrów, pracami Rady Ministrów kieruje wiceprezes Rady Ministrów wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów lub jeden z ministrów, jeżeli wiceprezes Rady Ministrów nie został powołany.
2. 
Wiceprezes Rady Ministrów wykonuje, w imieniu Prezesa Rady Ministrów, zadania i kompetencje w zakresie powierzonym przez Prezesa Rady Ministrów.
3. 
(uchylony).
1. 
Członek Rady Ministrów uczestniczy, na zasadach określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w ustalaniu polityki państwa, ponosząc za treść i za realizację działań Rządu odpowiedzialność w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. 
Członek Rady Ministrów jest obowiązany, w zakresie swojego działania, do inicjowania i opracowywania polityki Rządu, a także przedkładania inicjatyw, projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów normatywnych na posiedzenia Rady Ministrów - na zasadach i w trybie określonych w regulaminie pracy Rady Ministrów.
3. 
Członek Rady Ministrów realizuje politykę ustaloną przez Radę Ministrów.
4. 
Członek Rady Ministrów, realizując politykę ustaloną przez Radę Ministrów, w szczególności:
1)
współdziała z innymi członkami Rady Ministrów;
2)
nadzoruje działalność terenowych organów administracji rządowej;
3)
prowadzi konsultacje publiczne oraz współdziała z samorządem terytorialnym, organizacjami społecznymi i przedstawicielstwami środowisk zawodowych i twórczych;
4)
występuje do Prezesa Rady Ministrów o powołanie zespołów międzyresortowych do wykonywania zadań wykraczających poza zakres jego działania;
5)
po zawiadomieniu Prezesa Rady Ministrów powołuje rady i zespoły, jako organy pomocnicze w sprawach należących do zakresu jego działania.

Członek Rady Ministrów reprezentuje w swoich wystąpieniach stanowisko zgodne z ustaleniami przyjętymi przez Radę Ministrów.

1. 
Członek Rady Ministrów, upoważniony przez Radę Ministrów, reprezentuje Rząd przed Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach rozpatrywanych z inicjatywy Rady Ministrów. W takim wypadku minister składa, po porozumieniu się z Prezesem Rady Ministrów, wszelkie oświadczenia w imieniu Rządu.
2. 
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do reprezentowania Rządu w innych sprawach rozpatrywanych przez Sejm. W takim wypadku upoważnienia do reprezentowania Rządu może, w uzasadnionych wypadkach, udzielić ministrowi Prezes Rady Ministrów.
3. 
Prezes Rady Ministrów może, na wniosek ministra:
1)
udzielić upoważnienia do reprezentowania Rządu przed Sejmem sekretarzowi stanu lub podsekretarzowi stanu w danym ministerstwie, pełnomocnikowi Rządu lub kierownikowi urzędu centralnego;
2)
udzielić upoważnienia do reprezentowania Rządu w Sejmie, poza posiedzeniem plenarnym, innej osobie czynnej w danym dziale administracji rządowej.
4. 
Zasady określone w ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do wszystkich innych sytuacji wymagających upoważnienia do reprezentowania Rządu przed innymi organami państwowymi, w szczególności przed Senatem Rzeczypospolitej Polskiej i Trybunałem Konstytucyjnym.
5. 
Zasady i tryb udzielania odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie regulują odrębne przepisy.
1. 
Rada Ministrów może ustanowić pełnomocnika Rządu do określonych spraw, których przekazanie członkom Rady Ministrów nie jest celowe.
2. 
Pełnomocnikiem Rządu może być sekretarz stanu lub podsekretarz stanu, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach, w zakresie zadań o zasięgu regionalnym - wojewoda.
3. 
Pełnomocnika Rządu powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów.
4. 
Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, zakres udzielonych pełnomocnikowi upoważnień, sposób sprawowania nadzoru nad jego działalnością oraz sposób zapewnienia pełnomocnikowi obsługi merytorycznej, organizacyjno-prawnej, technicznej i kancelaryjno-biurowej.
5. 
W celu sfinansowania działalności ustanowionego pełnomocnika Rządu, Prezes Rady Ministrów może, w drodze rozporządzenia, dokonywać przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych między częściami budżetu państwa, z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych, wynikającego z ustawy budżetowej.
1. 
Podmiot wykonujący zadania publiczne udostępnia Prezesowi Rady Ministrów, Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnikowi Prezesa Rady Ministrów właściwemu do spraw analiz i studiów z zakresu kluczowych polityk publicznych oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, na ich wniosek, dane zgromadzone w zbiorach i rejestrach tego podmiotu.
2. 
Dane, o których mowa w ust. 1, przed udostępnieniem podlegają anonimizacji lub pseudonimizacji.
3. 
Dane, o których mowa w ust. 1, są przetwarzane w celu projektowania polityk publicznych i działań Rady Ministrów. W tym celu dane te mogą być łączone.
4. 
W ramach realizacji celu, o którym mowa w ust. 3, Prezes Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów właściwy do spraw analiz i studiów z zakresu kluczowych polityk publicznych lub minister właściwy do spraw finansów publicznych mogą udostępniać dane uzyskane w sposób określony w ust. 1 innym osobom lub podmiotom, we współpracy z którymi realizują prace, o których mowa w ust. 3.
5. 
Przepisy odrębne nie ograniczają uprawnień Prezesa Rady Ministrów, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów właściwego do spraw analiz i studiów z zakresu kluczowych polityk publicznych oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych, o których mowa w ust. 1.
1. 
Prezes Rady Ministrów, członek Rady Ministrów oraz Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów używają wizerunku orła ustalonego dla godła oraz barw Rzeczypospolitej Polskiej do celów wspólnej identyfikacji wizualnej organów administracji rządowej, w zakresie nieuregulowanym w przepisach odrębnych.
2. 
Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy ministerstw oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
3. 
Kierownik urzędu centralnego oraz urząd go obsługujący może używać wizerunku orła ustalonego dla godła oraz barw Rzeczypospolitej Polskiej do celów wspólnej identyfikacji wizualnej organów administracji rządowej, w zakresie nieuregulowanym w przepisach odrębnych.
4. 
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób używania wizerunku orła ustalonego dla godła oraz barw Rzeczypospolitej Polskiej do celów wspólnej identyfikacji wizualnej oraz wzory znaków graficznych i typograficznych lub sposób tworzenia takich znaków oraz zakres i sposób ich stosowania, mając na uwadze zapewnienie jednolitości i spójności w ich prezentowaniu przy zachowaniu nienaruszalności wzorów symboli Rzeczypospolitej Polskiej.
1. 
Prezes Rady Ministrów może powierzać podmiotom zobowiązanym do udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania, o których mowa w przepisach o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego, zwanym dalej "zleceniobiorcami", realizację zadań z zakresu informatyzacji sektora publicznego, innowacji cyfrowych i rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, zwanych dalej "projektami", w tym:
1)
budowę, rozwój i utrzymanie systemów teleinformatycznych;
2)
świadczenie usług towarzyszących i doradztwa specjalistycznego;
3)
prowadzenie działań informacyjnych;
4)
zwiększanie lub poszerzanie zakresu oddziaływania innych wykonywanych przez zleceniobiorców zadań na sektor publiczny;
5)
zwiększanie lub utrzymanie zdolności zleceniobiorców do realizacji zlecanych zadań;
6)
wspieranie podmiotów wykonujących zadania publiczne w ich realizacji.
2. 
Powierzenie realizacji projektu następuje w drodze decyzji Prezesa Rady Ministrów w sprawie powierzenia realizacji projektu, zwanej dalej "decyzją". Do decyzji nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052).
3. 
Zleceniobiorcami nie mogą być: Kancelaria Sejmu, Kancelaria Senatu, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Trybunał Konstytucyjny, Najwyższa Izba Kontroli, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, wojewódzkie sądy administracyjne, Krajowa Rada Sądownictwa, sądy powszechne, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Krajowe Biuro Wyborcze, Państwowa Inspekcja Pracy, Narodowy Bank Polski i jednostki samorządu terytorialnego.
4. 
Przed powierzeniem realizacji projektu Prezes Rady Ministrów:
1)
uzyskuje akceptację:
a)
zleceniobiorcy - dla realizacji projektu, a w przypadku gdy jego realizacja jest powierzana więcej niż jednemu zleceniobiorcy, również dla wspólnej realizacji projektu przez wszystkich zleceniobiorców,
b)
podmiotu zapewniającego, w zakresie swoich zadań, finansowanie realizacji projektu, zwanego dalej "zleceniodawcą" - dla zapewnienia tego finansowania ze środków będących w jego dyspozycji, a w przypadku gdy realizacja projektu ma być finansowana przez więcej niż jednego zleceniodawcę, również dla wspólnego finansowania projektu przez wszystkich zleceniodawców;
2)
może wystąpić do ministra właściwego do spraw informatyzacji z wnioskiem o wydanie opinii o projekcie decyzji lub o wyznaczenie osób, które będą udzielać wsparcia merytorycznego podczas realizacji projektu;
3)
udziela zleceniobiorcy, zleceniodawcy i ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacji dotyczących warunków realizacji projektu niezbędnych odpowiednio do oceny możliwości akceptacji jego realizacji albo finansowania albo do wydania opinii o projekcie decyzji.
5. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji wydaje opinię o projekcie decyzji lub wskazuje osoby, o których mowa w ust. 4 pkt 2, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii lub wyznaczenie tych osób.
6. 
Decyzja zawiera w szczególności:
1)
oznaczenie:
a)
zleceniobiorcy, a w przypadku gdy realizacja projektu jest powierzana więcej niż jednemu zleceniobiorcy - zleceniobiorców,
b)
zleceniodawcy, a w przypadku gdy realizacja projektu jest finansowana przez więcej niż jednego zleceniodawcę - zleceniodawców;
2)
wskazanie źródła finansowania realizacji projektu lub sposobu jego określenia;
3)
określenie:
a)
czasu realizacji projektu, w tym najpóźniejszego możliwego terminu rozpoczęcia jego realizacji,
b)
ramowego zakresu projektu i sposobu jego realizacji,
c)
podziału działań w ramach realizacji projektu pomiędzy zleceniobiorcami albo sposobu dokonania takiego podziału - w przypadku gdy realizacja projektu jest powierzana więcej niż jednemu zleceniobiorcy,
d)
zakresu i sposobu finansowania realizacji projektu przez każdego ze zleceniodawców - w przypadku gdy realizacja projektu jest finansowana przez więcej niż jednego zleceniodawcę,
e)
kosztu realizacji projektu, a jeżeli projekt jest realizowany w formule wariantowej - maksymalnego kosztu realizacji projektu, albo sposobu wyliczenia odpowiednio kosztu albo maksymalnego kosztu realizacji projektu.
7. 
Powierzenie realizacji projektu zleceniobiorcy może nastąpić w każdym czasie. Przepisy dotyczące zmian w planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych stosuje się odpowiednio.
8. 
Zleceniodawca zapewnia zleceniobiorcy środki na realizację projektu ze środków będących w jego dyspozycji.
9. 
Na realizację projektu zleceniobiorca może otrzymać dotację celową. Tryb oraz zasady udzielenia i rozliczenia dotacji celowej określają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm. 1 ).
10. 
Termin wykorzystania dotacji celowej, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego, i sposób rozliczenia dotacji celowej określony jest w umowie, z uwzględnieniem elementów określonych w ust. 14. Art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stosuje się odpowiednio.
11. 
Do finansowania projektu ze środków dotacji celowej, o której mowa w ust. 9, nie stosuje się art. 24 ust. 5 zdanie pierwsze oraz art. 29 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w zakresie dotyczącym zwiększenia dotacji z budżetu państwa.
12. 
Koszty realizacji projektu:
1)
nie mogą przewyższać koniecznych i rzeczywistych kosztów bezpośrednich i pośrednich, które poniósł zleceniobiorca;
2)
nie mogą obejmować finansowania albo dofinansowania działalności gospodarczej zleceniobiorcy;
3)
mogą być ustalane w formule zakładającej realizację elementów projektu na określonych warunkach w miarę pojawiających się udokumentowanych potrzeb.
13. 
Zleceniobiorca prowadzi odrębną ewidencję środków otrzymanych na realizację projektu, w tym jest obowiązany do prawidłowego przypisywania przychodów i kosztów na podstawie metod mających obiektywne uzasadnienie.
14. 
Podstawą finansowania projektu jest umowa zawarta, w formie pisemnej, przez zleceniodawcę albo zleceniodawców ze zleceniobiorcą, a w przypadku gdy realizacja projektu została powierzona więcej niż jednemu zleceniobiorcy - ze zleceniobiorcami. Umowa zawiera w szczególności:
1)
ramowy harmonogram realizacji projektu;
2)
zasady odbiorów i wzajemnych rozliczeń projektu, z uwzględnieniem - w przypadkach, w których jest to możliwe - odbiorów częściowych;
3)
przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów wytworzonych w ramach realizacji projektu lub zasady korzystania z utworów wytworzonych w ramach realizacji projektu, o ile takie utwory powstaną;
4)
zasady komunikacji w ramach realizacji projektu, z uwzględnieniem że podstawowym kanałem komunikacji są środki komunikacji elektronicznej;
5)
zasady ponoszenia odpowiedzialności za funkcjonowanie, utrzymanie oraz rozwój wytworzonych w toku realizacji projektu narzędzi cyfrowych, o ile takie powstaną;
6)
metodykę pracy, w tym wykonywania nadzoru nad realizacją projektu;
7)
tryb wprowadzania zmian do umowy.
15. 
Strony umowy współpracują ze sobą, w szczególności przez wzajemne udostępnianie - w przypadkach, w których jest to możliwe - informacji, danych oraz innych zasobów pomocnych przy realizacji projektu.
16. 
O zawarciu umowy zleceniodawca albo zleceniodawcy niezwłocznie zawiadamiają Prezesa Rady Ministrów oraz ministra właściwego do spraw informatyzacji.
17. 
Stroną umowy może być także podmiot pełniący funkcję organu założycielskiego lub podmiotu kontrolującego zleceniobiorcy lub w inny sposób sprawujący nadzór lub kontrolę nad działalnością zleceniobiorcy.
18. 
W celu realizacji projektu Prezes Rady Ministrów może, w drodze rozporządzenia, dokonywać przeniesienia planowanych dochodów i wydatków, w tym wynagrodzeń, między częściami, działami i rozdziałami budżetu państwa, z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych wynikającego z ustawy budżetowej.
19. 
W przypadku gdy zleceniobiorcą i zleceniodawcą jest ten sam podmiot, nie stosuje się przepisów ust. 4 pkt 1 lit. a, ust. 9-11 i 14-17.
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655.