[Reprezentowanie Rządu przed Sejmem i innymi organami państwowymi] - Art. 9. - Rada Ministrów. - Dz.U.2022.1188 t.j. - OpenLEX

Art. 9. - [Reprezentowanie Rządu przed Sejmem i innymi organami państwowymi] - Rada Ministrów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1188 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 czerwca 2022 r.
Art.  9.  [Reprezentowanie Rządu przed Sejmem i innymi organami państwowymi]
1. 
Członek Rady Ministrów, upoważniony przez Radę Ministrów, reprezentuje Rząd przed Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach rozpatrywanych z inicjatywy Rady Ministrów. W takim wypadku minister składa, po porozumieniu się z Prezesem Rady Ministrów, wszelkie oświadczenia w imieniu Rządu.
2. 
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do reprezentowania Rządu w innych sprawach rozpatrywanych przez Sejm. W takim wypadku upoważnienia do reprezentowania Rządu może, w uzasadnionych wypadkach, udzielić ministrowi Prezes Rady Ministrów.
3. 
Prezes Rady Ministrów może, na wniosek ministra:
1)
udzielić upoważnienia do reprezentowania Rządu przed Sejmem sekretarzowi stanu lub podsekretarzowi stanu w danym ministerstwie, pełnomocnikowi Rządu lub kierownikowi urzędu centralnego;
2)
udzielić upoważnienia do reprezentowania Rządu w Sejmie, poza posiedzeniem plenarnym, innej osobie czynnej w danym dziale administracji rządowej.
4. 
Zasady określone w ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do wszystkich innych sytuacji wymagających upoważnienia do reprezentowania Rządu przed innymi organami państwowymi, w szczególności przed Senatem Rzeczypospolitej Polskiej i Trybunałem Konstytucyjnym.
5. 
Zasady i tryb udzielania odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie regulują odrębne przepisy.