[Obowiązki członka Rady Ministrów] - Art. 7. - Rada Ministrów. - Dz.U.2022.1188 t.j. - OpenLEX

Art. 7. - [Obowiązki członka Rady Ministrów] - Rada Ministrów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1188 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 czerwca 2022 r.
Art.  7.  [Obowiązki członka Rady Ministrów]
1. 
Członek Rady Ministrów uczestniczy, na zasadach określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w ustalaniu polityki państwa, ponosząc za treść i za realizację działań Rządu odpowiedzialność w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. 
Członek Rady Ministrów jest obowiązany, w zakresie swojego działania, do inicjowania i opracowywania polityki Rządu, a także przedkładania inicjatyw, projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów normatywnych na posiedzenia Rady Ministrów - na zasadach i w trybie określonych w regulaminie pracy Rady Ministrów.
3. 
Członek Rady Ministrów realizuje politykę ustaloną przez Radę Ministrów.
4. 
Członek Rady Ministrów, realizując politykę ustaloną przez Radę Ministrów, w szczególności:
1)
współdziała z innymi członkami Rady Ministrów;
2)
nadzoruje działalność terenowych organów administracji rządowej;
3)
prowadzi konsultacje publiczne oraz współdziała z samorządem terytorialnym, organizacjami społecznymi i przedstawicielstwami środowisk zawodowych i twórczych;
4)
występuje do Prezesa Rady Ministrów o powołanie zespołów międzyresortowych do wykonywania zadań wykraczających poza zakres jego działania;
5)
po zawiadomieniu Prezesa Rady Ministrów powołuje rady i zespoły, jako organy pomocnicze w sprawach należących do zakresu jego działania.