[Zasady przetwarzania danych osobowych w toku prac Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, ministrów i innych podmiotów] - Art.... - Dz.U.2022.1188 t.j. - OpenLEX

Art. 39b. - [Zasady przetwarzania danych osobowych w toku prac Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, ministrów i innych podmiotów] - Rada Ministrów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1188 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 czerwca 2022 r.
Art.  39b.  [Zasady przetwarzania danych osobowych w toku prac Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, ministrów i innych podmiotów]

W zakresie niezbędnym do przygotowania projektu dokumentu rządowego, przygotowania i prowadzenia uzgodnień, konsultacji publicznych, opiniowania tego projektu oraz jego rozpatrywania Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów, członek Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, inny podmiot, którego upoważnienie wynika z przepisów odrębnych, podmiot działający z upoważnienia Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów albo członka Rady Ministrów oraz Rządowe Centrum Legislacji przetwarzają dane osobowe, w tym dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm. 3  ).

3 Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2.