Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1171 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 czerwca 2019 r.
Art.  37. 
1.  Minister wykonuje swoje zadania przy pomocy sekretarza i podsekretarzy stanu, gabinetu politycznego ministra oraz dyrektora generalnego urzędu.
2.  Zakres czynności sekretarza i podsekretarza stanu ustala właściwy minister, zawiadamiając o tym Prezesa Rady Ministrów.
3.  Sekretarza stanu i podsekretarza stanu powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek właściwego ministra.
4.  Sekretarza i podsekretarza stanu odwołuje Prezes Rady Ministrów.
5.  Ministra zastępuje sekretarz stanu w zakresie przez niego ustalonym lub podsekretarz stanu, jeżeli sekretarz stanu nie został powołany.