[Kompetencje kierownicze, nadzorcze i kontrolne ministra; komitet doradczy przy ministrze] - Art. 34. - Rada Ministrów. - Dz.U.2022.1188 t.j. - OpenLEX

Art. 34. - [Kompetencje kierownicze, nadzorcze i kontrolne ministra; komitet doradczy przy ministrze] - Rada Ministrów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1188 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 czerwca 2022 r.
Art.  34.  [Kompetencje kierownicze, nadzorcze i kontrolne ministra; komitet doradczy przy ministrze]
1. 
Minister kieruje, nadzoruje i kontroluje działalność podporządkowanych organów, urzędów i jednostek. W szczególności w tym zakresie:
1)
tworzy i likwiduje jednostki organizacyjne, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej;
2)
powołuje i odwołuje kierowników jednostek organizacyjnych, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej;
3)
(uchylony).
2. 
Minister nadzoruje i kontroluje działalność organów i jednostek, w stosunku do których uzyskał uprawnienia nadzorcze na podstawie przepisów ustawowych - na zasadach określonych w tych przepisach. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
3. 
Rada Ministrów może powołać przy ministrze komitet doradczy i określić zakres jego zadań.