Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1171 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 kwietnia 2020 r.
Art.  31a.  [Nagroda specjalna Prezesa Rady Ministrów]

Prezes Rady Ministrów w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe lub z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, może, po zasięgnięciu opinii właściwego ministra, przyznać osobie fizycznej, z rezerwy ogólnej budżetu państwa, nagrodę specjalną Prezesa Rady Ministrów.