[Zadania realizowane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów] - Art. 29. - Rada Ministrów. - Dz.U.2022.1188 t.j. - OpenLEX

Art. 29. - [Zadania realizowane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów] - Rada Ministrów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1188 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 czerwca 2022 r.
Art.  29.  [Zadania realizowane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów]

Do zadań, które z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów realizuje Kancelaria, należy w szczególności:

1)
(uchylony).
1a)
dokonywanie ocen skutków (kosztów i korzyści) społeczno-gospodarczych projektowanych regulacji oraz sporządzanie ocen tych skutków, w tym projektów powodujących istotne długookresowe następstwa w rozwoju społecznym i gospodarczym;
1b)
opracowywanie ocen międzynarodowych uwarunkowań sytuacji kraju oraz długofalowych koncepcji polityki zagranicznej;
1c)
opracowywanie ocen funkcjonalności struktur państwa i sprawności ich działania;
1d)
przygotowywanie innych analiz, prognoz, koncepcji, programów i ocen, zleconych przez Prezesa Rady Ministrów;
2)
(uchylony);
3)
koordynacja realizacji polityki kadrowej w administracji rządowej, w zakresie określonym w odrębnych przepisach;
4)
obsługa spraw kadrowych osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w administracji rządowej;
5)
koordynacja współdziałania Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów z Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej, Senatem Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej i innymi organami państwowymi;
6)
obsługa informacyjna oraz prasowa Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz wewnętrznych organów pomocniczych i opiniodawczo-doradczych Rady Ministrów;
7)
(uchylony);
8)
wykonywanie zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa określonych w odrębnych przepisach;
9)
wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach lub zleconych przez Prezesa Rady Ministrów.