Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1171 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 czerwca 2019 r.
Art.  24. 
1.  Rada Ministrów może powierzyć Prezesowi Rady Ministrów ostateczną redakcję tekstów przyjętych rozstrzygnięć.
2.  Rozstrzygnięcia Rady Ministrów podpisuje Prezes Rady Ministrów po ich przedstawieniu i podpisaniu przez sekretarza Rady Ministrów.