[Niejawność posiedzeń Rady Ministrów; uczestnictwo innych osób w posiedzeniach Rady Ministrów; informowanie opinii publicznej o... - Dz.U.2022.1188 t.j. - OpenLEX

Art. 22. - [Niejawność posiedzeń Rady Ministrów; uczestnictwo innych osób w posiedzeniach Rady Ministrów; informowanie opinii publicznej o posiedzeniach Rady Ministrów] - Rada Ministrów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1188 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 czerwca 2022 r.
Art.  22.  [Niejawność posiedzeń Rady Ministrów; uczestnictwo innych osób w posiedzeniach Rady Ministrów; informowanie opinii publicznej o posiedzeniach Rady Ministrów]
1. 
Posiedzenia Rady Ministrów są niejawne.
1a. 
Prezes Rady Ministrów, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady Ministrów, może zezwolić zaproszonym osobom na przysłuchiwanie się posiedzeniu Rady Ministrów w całości lub w części oraz na udzielanie wyjaśnień.
1b. 
W posiedzeniu Rady Ministrów, na którym rozpatrywane są sprawy dotyczące bezpieczeństwa i obronności państwa, bierze udział przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2. 
Rada Ministrów jest obowiązana informować opinię publiczną o przedmiocie posiedzenia oraz o podjętych rozstrzygnięciach. Nie dotyczy to spraw, w stosunku do których Prezes Rady Ministrów zarządził tajność obrad.