[Zasady opracowywania analiz w ramach Rządowego Centrum Analiz] - Art. 15d. - Rada Ministrów. - Dz.U.2022.1188 t.j. - OpenLEX

Art. 15d. - [Zasady opracowywania analiz w ramach Rządowego Centrum Analiz] - Rada Ministrów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1188 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 czerwca 2022 r.
Art.  15d.  [Zasady opracowywania analiz w ramach Rządowego Centrum Analiz]
1. 
Centrum Analiz opracowuje analizy z własnej inicjatywy lub na uzgodniony z Szefem Centrum Analiz wniosek członka Rady Ministrów lub innego organu administracji rządowej albo jeżeli obowiązek opracowania takiej analizy wynika z przepisów odrębnych.
2. 
W celu i w zakresie niezbędnym do wykonania zadania, o którym mowa w ust. 1, członkowie Rady Ministrów lub inne organy administracji rządowej udzielają pomocy Centrum Analiz.
3. 
Szef Centrum Analiz może tworzyć zespoły analityczne składające się z przedstawicieli organów administracji rządowej, współpracujących z Centrum Analiz przy wykonywaniu zadania, o którym mowa w ust. 1.