[Zadania Rządowego Centrum Analiz] - Art. 15c. - Rada Ministrów. - Dz.U.2022.1188 t.j. - OpenLEX

Art. 15c. - [Zadania Rządowego Centrum Analiz] - Rada Ministrów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1188 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 czerwca 2022 r.
Art.  15c.  [Zadania Rządowego Centrum Analiz]
1. 
Centrum Analiz zapewnia koordynację działalności Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz innych organów administracji rządowej w zakresie opracowywania analiz dotyczących kluczowych polityk publicznych.
2. 
Centrum Analiz realizuje zadanie, o którym mowa w ust. 1, przez:
1)
analizowanie wybranych obszarów społeczno-gospodarczych, w ujęciu horyzontalnym lub strategicznym, w celu identyfikacji problemów oraz określenia propozycji ich rozwiązania;
2)
realizowanie zadań w zakresie badań i studiów strategicznych w sprawach wewnętrznych oraz międzynarodowych;
3)
opiniowanie projektów dokumentów rządowych pod względem ich zgodności z celami polityki Rządu oraz prognozowanymi skutkami społecznymi, gospodarczymi i prawnymi;
4)
zapewnienie wsparcia analitycznego członkom Rady Ministrów w projektowaniu działań Rządu;
5)
analizowanie procesów decyzyjnych Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów oraz innych organów administracji rządowej w zakresie spójności strategicznej i programowej Rządu;
6)
monitorowanie i ocenę skutków przyjętych strategii programowych kluczowych polityk publicznych;
7)
analizowanie debaty publicznej w celu identyfikacji bieżących procesów społecznych i gospodarczych oraz dokonywanie oceny potrzeb i oczekiwań społecznych i wpływu podejmowanych interwencji publicznych na ich zmianę;
8)
wykonywanie innych zadań wskazanych przez Prezesa Rady Ministrów.