[Statut, regulamin organizacyjny, doraźne komisje oraz rady i zespoły opiniodawcze lub doradcze Rządowego Centrum Legislacji] -... - Dz.U.2022.1188 t.j. - OpenLEX

Art. 14i. - [Statut, regulamin organizacyjny, doraźne komisje oraz rady i zespoły opiniodawcze lub doradcze Rządowego Centrum Legislacji] - Rada Ministrów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1188 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 czerwca 2022 r.
Art.  14i.  [Statut, regulamin organizacyjny, doraźne komisje oraz rady i zespoły opiniodawcze lub doradcze Rządowego Centrum Legislacji]
1. 
Prezes Rady Ministrów, w drodze zarządzenia, nadaje Centrum statut, w którym określa jego organizację wewnętrzną.
2. 
Prezes Centrum nadaje Centrum regulamin organizacyjny, który określa zakres zadań i tryb pracy jego komórek organizacyjnych.
3. 
Prezes Centrum może tworzyć i znosić stałe lub doraźne komisje oraz rady i zespoły opiniodawcze lub doradcze w sprawach należących do zakresu działania Centrum, określając ich nazwę, cel utworzenia, zakres zadań, skład i tryb pracy.