[Współdziałanie Rządowego Centrum Legislacji z innymi podmiotami] - Art. 14d. - Rada Ministrów. - Dz.U.2022.1188 t.j. - OpenLEX

Art. 14d. - [Współdziałanie Rządowego Centrum Legislacji z innymi podmiotami] - Rada Ministrów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1188 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 czerwca 2022 r.
Art.  14d.  [Współdziałanie Rządowego Centrum Legislacji z innymi podmiotami]

Centrum współdziała z podmiotami, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, 583, 655, 682 i 807), oraz innymi jednostkami organizacyjnymi prowadzącymi działalność związaną z zadaniami Centrum.