[Sposób wspólnej identyfikacji wizualnej organów administracji rządowej] - Art. 10b. - Rada Ministrów. - Dz.U.2022.1188 t.j. - OpenLEX

Art. 10b. - [Sposób wspólnej identyfikacji wizualnej organów administracji rządowej] - Rada Ministrów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1188 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 czerwca 2022 r.
Art.  10b.  [Sposób wspólnej identyfikacji wizualnej organów administracji rządowej]
1. 
Prezes Rady Ministrów, członek Rady Ministrów oraz Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów używają wizerunku orła ustalonego dla godła oraz barw Rzeczypospolitej Polskiej do celów wspólnej identyfikacji wizualnej organów administracji rządowej, w zakresie nieuregulowanym w przepisach odrębnych.
2. 
Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy ministerstw oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
3. 
Kierownik urzędu centralnego oraz urząd go obsługujący może używać wizerunku orła ustalonego dla godła oraz barw Rzeczypospolitej Polskiej do celów wspólnej identyfikacji wizualnej organów administracji rządowej, w zakresie nieuregulowanym w przepisach odrębnych.
4. 
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób używania wizerunku orła ustalonego dla godła oraz barw Rzeczypospolitej Polskiej do celów wspólnej identyfikacji wizualnej oraz wzory znaków graficznych i typograficznych lub sposób tworzenia takich znaków oraz zakres i sposób ich stosowania, mając na uwadze zapewnienie jednolitości i spójności w ich prezentowaniu przy zachowaniu nienaruszalności wzorów symboli Rzeczypospolitej Polskiej.