Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1743

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 września 2019 r.
§  6. 
1.  W celu powołania członków Rady będących przedstawicielami organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy Przewodniczący Komitetu ogłasza, na cztery miesiące przed upływem kadencji Rady, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz na stronie podmiotowej Przewodniczącego Komitetu informację o przystąpieniu do procedury wyłaniania członków Rady.
2.  Ogłoszenie zawiera:
1) zaproszenie do zgłaszania kandydatów;
2) informację o treści zgłoszenia;
3) termin i miejsce złożenia zgłoszenia.
3.  Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, zawiera:
1) wniosek prezentujący kandydata, wskazujący jego kwalifikacje przydatne do wykonywania zadań członka Rady;
2) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne;
3) oświadczenia co najmniej 8 organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy, popierające kandydata na członka Rady.