Art. 27. - [Powoływanie członków Rady i ich uprawnienia] - Rada Dialogu Społecznego i inne instytucje dialogu społecznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2232 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 sierpnia 2023 r.
Art.  27.  [Powoływanie członków Rady i ich uprawnienia]
1. 
Członków Rady będących:
1)
przedstawicielami strony pracowników i strony pracodawców, na wniosek każdej z organizacji, o których mowa w art. 23 ust. 1 i art. 24 ust. 1,
2)
przedstawicielami strony rządowej - członków Rady Ministrów oraz po jednym przedstawicielu ministra właściwego do spraw pracy odpowiedzialnego za dialog społeczny i ministra właściwego do spraw finansów publicznych odpowiedzialnego za budżet, w randze sekretarza lub podsekretarza stanu, na wniosek Prezesa Rady Ministrów

- powołuje i odwołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

2. 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powołuje do udziału i odwołuje z udziału w pracach Rady swojego przedstawiciela oraz przedstawicieli:
1)
Prezesa Narodowego Banku Polskiego - na jego wniosek;
2)
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - na jego wniosek;
3)
Głównego Inspektora Pracy - na jego wniosek.
2a.  7
 (uchylony).
2b.  8
 (uchylony).
3. 
Osoby powołane do składu Rady albo do udziału w jej pracach uczestniczą osobiście w pracach Rady.
4. 
Za udział w pracach Rady przysługuje ryczałt miesięczny:
1)
przewodniczącemu oraz wiceprzewodniczącym Rady, z wyłączeniem przedstawicieli strony rządowej - w wysokości 76% przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzednim ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu, zwanego dalej "przeciętnym wynagrodzeniem";
2)
członkom Rady, pełniącym funkcje przewodniczących zespołów problemowych, o których mowa w art. 34, z wyłączeniem przedstawicieli strony rządowej - w wysokości 65% przeciętnego wynagrodzenia;
3)
pozostałym członkom Rady oraz sekretarzom Prezydium Rady, z wyłączeniem przedstawicieli strony rządowej - w wysokości 57% przeciętnego wynagrodzenia.
5. 
Uprawnienie do ryczałtu przysługuje wyłącznie z jednego z tytułów wymienionych w ust. 4.
6. 
Zwrot kosztów podróży, zakwaterowania i diety w wysokości i na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, mogą uzyskać:
1)
członkowie Rady i sekretarze Prezydium Rady, z wyłączeniem przedstawicieli strony rządowej;
2)
członkowie zespołów problemowych, o których mowa w art. 34, i eksperci niebędący członkami Rady, którzy są członkami organizacji, której przedstawiciele reprezentują stronę pracowników i stronę pracodawców w Radzie, jeżeli środki przekazane tym organizacjom w ramach umów, o których mowa w ust. 7, taki zwrot umożliwiają.
7. 
W celu realizacji zadań strony pracowników i strony pracodawców Rady, wynikających z ustawy, w ramach umów zawieranych między Biurem Rady Dialogu Społecznego a organizacjami, o których mowa w art. 23 ust. 1 i art. 24 ust. 1, wchodzącymi w skład Rady:
1)
wiceprzewodniczący Rady mogą zlecać:
a)
wykonanie ekspertyz, badań i raportów oraz innych dokumentów,
b)
prace techniczno-organizacyjne,
c)
zakup usług i materiałów,
d)
organizowanie konferencji, zjazdów, spotkań i szkoleń promujących dialog społeczny;
2)
mogą być zwracane koszty podróży, zakwaterowania i diety, o których mowa w ust. 6 pkt 2.
8. 
Ryczałt miesięczny, o którym mowa w ust. 4, zwrot kosztów podróży, zakwaterowania i diety, o których mowa w ust. 6 pkt 1, oraz wydatki na pokrycie zlecanych prac, o których mowa w ust. 7, wypłaca Biuro Rady Dialogu Społecznego.
7 Art. 27 ust. 2a uchylony przez art. 3 ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. (Dz.U.2020.2157) zmieniającej nin. ustawę z dniem 5 grudnia 2020 r.
8 Art. 27 ust. 2b uchylony przez art. 3 ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. (Dz.U.2020.2157) zmieniającej nin. ustawę z dniem 5 grudnia 2020 r.