[Zasady reprezentacji organizacji pracowników i pracodawców oraz Rady Ministrów] - Art. 26. - Rada Dialogu Społecznego i inne... - Dz.U.2018.2232 t.j. - OpenLEX

Art. 26. - [Zasady reprezentacji organizacji pracowników i pracodawców oraz Rady Ministrów] - Rada Dialogu Społecznego i inne instytucje dialogu społecznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2232 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Art.  26.  [Zasady reprezentacji organizacji pracowników i pracodawców oraz Rady Ministrów]
1. 
Każda z organizacji, o których mowa w art. 23 ust. 1 i art. 24 ust. 1, oraz strona rządowa są reprezentowane w Radzie przez swych przedstawicieli.
2. 
Liczbę przedstawicieli każdej z organizacji, o których mowa w art. 23 ust. 1 i art. 24 ust. 1, w składzie Rady ustalają wspólnie strony pracowników i strony pracodawców.
3. 
Strona pracowników i strona pracodawców Rady mają równą liczbę przedstawicieli, nie więcej niż 25 każda ze stron.
4. 
Każda z organizacji, o których mowa w art. 23 ust. 1 i art. 24 ust. 1, ma równą liczbę przedstawicieli w ramach danej strony.
4a. 
W przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie równej liczby przedstawicieli każdej z organizacji, której przedstawiciele reprezentują stronę pracowników lub stronę pracodawców w Radzie, każda ze stron Rady może ustalić różną liczbę przedstawicieli każdej z organizacji, której przedstawiciele reprezentują stronę pracowników lub stronę pracodawców w Radzie, przy czym ta różnica nie może wynosić więcej niż 1.
5. 
Liczbę członków Rady Ministrów, będących przedstawicielami strony rządowej w składzie Rady, ustala Prezes Rady Ministrów.
6. 
Liczby przedstawicieli, o których mowa w ust. 2, zatwierdza Rada w drodze uchwały.