Art. 79. - [Odpowiedzialność za naruszenie innych przepisów ustawy] - Rachunkowość.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.120 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 maja 2024 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  79.  [Odpowiedzialność za naruszenie innych przepisów ustawy]

Kto wbrew przepisom ustawy:

1)
nie poddaje sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta,
2)
nie udziela lub udziela niezgodnych ze stanem faktycznym informacji, wyjaśnień, oświadczeń biegłemu rewidentowi albo nie dopuszcza go do pełnienia obowiązków,
3)
nie składa sprawozdania finansowego do ogłoszenia,
4) 7
 nie składa sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, sprawozdania o podatku dochodowym we właściwym rejestrze sądowym,
4a) 8
 nie zamieszcza na stronie internetowej jednostki dokumentów, o których mowa w art. 49b ust. 9, art. 55 ust. 2c i art. 69 ust. 5, oraz sprawozdania o podatku dochodowym i oświadczenia, o którym mowa w art. 63n ust. 4 pkt 2,
5)
nie udostępnia sprawozdania finansowego i innych dokumentów, o których mowa w art. 68,
6)
prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych bez spełnienia warunków, o których mowa w art. 76a ust. 3,
7)
prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych bez spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w art. 76h ust. 1,
8)
rozwiązuje umowę o badanie sprawozdania finansowego, bez uzasadnionej podstawy, lub nie informuje Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, a w odpowiednich przypadkach - Komisji Nadzoru Finansowego, o rozwiązaniu tej umowy,
9)
zawiera z firmą audytorską umowę o badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach, na okres krótszy niż dwa lata,
10)
stosuje klauzule umowne, o których mowa w art. 66 ust. 5a

- podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

7 Art. 79 pkt 4 zmieniony przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 kwietnia 2024 r. (Dz.U.2024.619) zmieniającej nin. ustawę z dniem 8 maja 2024 r.
8 Art. 79 pkt 4a zmieniony przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 kwietnia 2024 r. (Dz.U.2024.619) zmieniającej nin. ustawę z dniem 8 maja 2024 r.