[Odpowiedzialność biegłego rewidenta za opinię] - Art. 78. - Rachunkowość. - Dz.U.2021.217 t.j. - OpenLEX

Art. 78. - [Odpowiedzialność biegłego rewidenta za opinię] - Rachunkowość.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.217 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lipca 2022 r.
Art.  78.  [Odpowiedzialność biegłego rewidenta za opinię]
1. 
Biegły rewident, który sporządza niezgodną ze stanem faktycznym opinię o sprawozdaniu finansowym i stanowiących podstawę jego sporządzenia księgach rachunkowych jednostki lub sytuacji finansowo-majątkowej tej jednostki,

podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 2 albo obu tym karom łącznie.

2. 
Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie,

podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.