[Przechowywanie danych jednostek niekontynuujących działalności] - Art. 76. - Rachunkowość. - Dz.U.2021.217 t.j. - OpenLEX

Art. 76. - [Przechowywanie danych jednostek niekontynuujących działalności] - Rachunkowość.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.217 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lipca 2022 r.
Art.  76.  [Przechowywanie danych jednostek niekontynuujących działalności]
1. 
Zbiory jednostek, które:
1)
zakończyły swoją działalność w wyniku połączenia z inną jednostką lub przekształcenia formy prawnej - przechowuje jednostka kontynuująca działalność;
2)
zostały zlikwidowane - przechowuje wyznaczona osoba lub jednostka; o miejscu przechowywania kierownik, likwidator jednostki lub syndyk masy upadłościowej informuje właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr lub ewidencję działalności gospodarczej oraz urząd skarbowy.
2. 
W sprawach, o których mowa w ust. 1, przepisy art. 72-74 stosuje się odpowiednio.