Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.351 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 marca 2020 r. do: 30 listopada 2020 r.
Art.  76.  [Przechowywanie danych jednostek niekontynuujących działalności]
1.  Zbiory jednostek, które:
1) zakończyły swoją działalność w wyniku połączenia z inną jednostką lub przekształcenia formy prawnej - przechowuje jednostka kontynuująca działalność;
2) zostały zlikwidowane - przechowuje wyznaczona osoba lub jednostka; o miejscu przechowywania kierownik, likwidator jednostki lub syndyk masy upadłościowej informuje właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr lub ewidencję działalności gospodarczej oraz urząd skarbowy.
2.  W sprawach, o których mowa w ust. 1, przepisy art. 72-74 stosuje się odpowiednio.