[Ogłaszanie rocznego sprawozdania finansowego] - Art. 70. - Rachunkowość. - Dz.U.2021.217 t.j. - OpenLEX

Art. 70. - [Ogłaszanie rocznego sprawozdania finansowego] - Rachunkowość.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.217 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lipca 2022 r.
Art.  70.  [Ogłaszanie rocznego sprawozdania finansowego]
1. 
Kierownik jednostki, o której mowa w art. 64, do której nie ma zastosowania art. 69, jest obowiązany złożyć wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące część informacji dodatkowej, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy, do ogłoszenia w ciągu 15 dni od dnia ich zatwierdzenia, wraz ze sprawozdaniem z badania oraz odpisem uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty.
1a. 
(uchylony).
1b. 
(uchylony).
1c. 
(uchylony).
1d. 
(uchylony).
2. 
Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, następuje w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym".
3. 
(uchylony).