[Udostępnianie rocznych sprawozdań finansowych, sprawozdań z działalności oraz sprawozdań z badania] - Art. 68. - Rachunkowość. - Dz.U.2021.217 t.j. - OpenLEX

Art. 68. - [Udostępnianie rocznych sprawozdań finansowych, sprawozdań z działalności oraz sprawozdań z badania] - Rachunkowość.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.217 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lipca 2022 r.
Art.  68.  34 [Udostępnianie rocznych sprawozdań finansowych, sprawozdań z działalności oraz sprawozdań z badania]

 Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwa reasekuracji wzajemnej, spółki akcyjne, proste spółki akcyjne oraz spółdzielnie są obowiązane do udostępnienia wspólnikom, akcjonariuszom lub członkom rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności jednostki, a jeżeli sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania - także sprawozdania z badania - najpóźniej na 15 dni przed zgromadzeniem wspólników, walnym zgromadzeniem akcjonariuszy lub walnym zgromadzeniem członków albo przedstawicieli członków spółdzielni. Spółka akcyjna oraz prosta spółka akcyjna udostępnia ponadto akcjonariuszom sprawozdanie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej albo organu administrującego.

34 Art. 68 zmieniony przez art. 8 pkt 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1655) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2021 r.