[Skonsolidowane sprawozdanie emitentów papierów wartościowych] - Art. 63d. - Rachunkowość. - Dz.U.2021.217 t.j. - OpenLEX

Art. 63d. - [Skonsolidowane sprawozdanie emitentów papierów wartościowych] - Rachunkowość.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.217 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lipca 2022 r.
Art.  63d.  [Skonsolidowane sprawozdanie emitentów papierów wartościowych]

Skonsolidowane sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z działalności grup kapitałowych, w przypadku gdy jednostkami dominującymi są emitenci papierów wartościowych dopuszczonych, emitenci zamierzający ubiegać się lub ubiegający się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym jednego z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, sporządza się na podstawie przepisów ustawy, z uwzględnieniem przepisów o obrocie papierami wartościowymi.