[Termin sporządzenia i podpisywanie sprawozdania finansowego] - Art. 52. - Rachunkowość. - Dz.U.2021.217 t.j. - OpenLEX

Art. 52. - [Termin sporządzenia i podpisywanie sprawozdania finansowego] - Rachunkowość.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.217 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lipca 2022 r.
Art.  52.  [Termin sporządzenia i podpisywanie sprawozdania finansowego]
1. 
Kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy.
2.  16
 Sprawozdanie finansowe podpisują - podając zarazem datę podpisu - osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu albo co najmniej jedna osoba wchodząca w skład tego organu w sposób, o którym mowa w ust. 2b. Odmowa podpisu sprawozdania finansowego wymaga sporządzenia pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.
2a.  17
 Podpisanie sprawozdania finansowego stanowi potwierdzenie, że spełnia ono wymagania przewidziane w ustawie.
2b.  18
 Jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, sprawozdanie finansowe może podpisać co najmniej jedna osoba wchodząca w skład tego organu po złożeniu przez pozostałe osoby wchodzące w skład tego organu oświadczeń, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie, lub odmów złożenia takich oświadczeń. Odmowa złożenia oświadczenia jest równoznaczna z odmową podpisu sprawozdania finansowego i wymaga sporządzenia pisemnego uzasadnienia. Oświadczenie, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie, oraz odmowa złożenia takiego oświadczenia są dołączane do sprawozdania finansowego.
2c.  19
 W treści odmowy podpisu, o której mowa w ust. 2, oświadczenia lub odmowy złożenia oświadczenia, o których mowa w ust. 2b, wskazuje się sprawozdanie finansowe, którego te dokumenty dotyczą, w szczególności przez podanie daty i godziny podpisania sprawozdania finansowego przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.
2d.  20
 Odmowę podpisu, o której mowa w ust. 2, oświadczenie lub odmowę złożenia oświadczenia, o których mowa w ust. 2b, sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym albo sporządza się w postaci papierowej oraz opatruje własnoręcznym podpisem.
2e.  21
 W przypadku gdy jednostką kieruje organ wieloosobowy i jeżeli odmowa podpisu, o której mowa w ust. 2, oświadczenie lub odmowa złożenia oświadczenia, o których mowa w ust. 2b, zostały sporządzone w postaci papierowej opatrzonej własnoręcznym podpisem, jedna z osób wchodzących w skład tego organu, podpisująca sprawozdanie finansowe, zapewnia sporządzenie elektronicznych kopii tych dokumentów.
3.  22
 Przepisy ust. 1-2e stosuje się odpowiednio również do:
1)
sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień określony w art. 12 ust. 2 lub na inny dzień bilansowy;
2)
sprawozdania z działalności jednostki określonego w art. 49, z tym że nie podpisuje go osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.
16 Art. 52 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 14 października 2021 r. (Dz.U.2021.2106) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.
17 Art. 52 ust. 2a dodany przez art. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 14 października 2021 r. (Dz.U.2021.2106) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.
18 Art. 52 ust. 2b dodany przez art. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 14 października 2021 r. (Dz.U.2021.2106) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.
19 Art. 52 ust. 2c dodany przez art. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 14 października 2021 r. (Dz.U.2021.2106) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.
20 Art. 52 ust. 2d dodany przez art. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 14 października 2021 r. (Dz.U.2021.2106) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.
21 Art. 52 ust. 2e dodany przez art. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 14 października 2021 r. (Dz.U.2021.2106) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.
22 Art. 52 ust. 3 zdanie wstępne zmienione przez art. 1 pkt 4 lit. c ustawy z dnia 14 października 2021 r. (Dz.U.2021.2106) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.