[Szczegółowość sprawozdań finansowych] - Art. 50. - Rachunkowość. - Dz.U.2021.217 t.j. - OpenLEX

Art. 50. - [Szczegółowość sprawozdań finansowych] - Rachunkowość.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.217 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lipca 2022 r.
Art.  50.  [Szczegółowość sprawozdań finansowych]
1. 
Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym mogą być wykazywane ze szczegółowością większą niż określona w załącznikach do ustawy, jeżeli wynika to z potrzeb lub specyfiki jednostki.
2. 
(uchylony).
3. 
W przypadku gdy informacje dotyczące poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego nie wystąpiły w jednostce zarówno w roku obrotowym, jak i za rok poprzedzający rok obrotowy, to przy sporządzaniu sprawozdania finansowego pozycje te pomija się.
4. 
(uchylony).