[Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym] - Art. 48a. - Rachunkowość. - Dz.U.2021.217 t.j. - OpenLEX

Art. 48a. - [Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym] - Rachunkowość.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.217 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lipca 2022 r.
Art.  48a.  [Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym]
1. 
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym obejmuje informacje o zmianach poszczególnych składników kapitału (funduszu) własnego za bieżący i poprzedni rok obrotowy określone:
1)
dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji - w załączniku nr 1 do ustawy;
2)
dla banków - w załączniku nr 2 do ustawy;
3)
dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji - w załączniku nr 3 do ustawy.
2. 
W przypadku sporządzania zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za inny okres sprawozdawczy niż określony w ust. 1, w zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym wykazuje się zmiany poszczególnych pozycji kapitału (funduszu) własnego za bieżący okres sprawozdawczy i poprzedni rok obrotowy.
3. 
Jednostka mikro może nie sporządzać zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, o którym mowa w ust. 1.
4. 
Jednostka mała może nie sporządzać zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, o którym mowa w ust. 1.